MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

Hem / OM OSS / Om webbplatsen / GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR att gälla.
• GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och stärker skyddet av den enskildes integritet samt ger dig rätt till information om och tillgång till dina personuppgifter.
• Bostadsstiftelsen Platen har stor respekt för din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.
• Vi vill vara transparenta och öppna med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder uppgifterna så att du ska känna dig säker och trygg.
• Bostadsstiftelsen Platen följer den nya lagstiftningen och hantering av personuppgifter sker med rättslig grund enligt den nya lagstiftningen.
• Informationen nedan beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och till vilka ändamål de används samt hur vi samlar in personuppgifterna.
• Du får också information om dina rättigheter och var du ska vända dig om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter.

Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. För att säkerställa att vi lämnar ut information till rätt person, så begär vi också giltig ID-handling i samband med hanteringen. 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Bostadsstiftelsen Platen (Box 33, 591 21 Motala, besöksadress: Platensgatan 1,
tel: 0141 – 655 855, e-post: info@platen.se) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET forts.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag, ett företag för att genomföra kundundersökning eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara utifrån andra lagar och bestämmelser. I vårt bokföringsmaterial finns till exempel personuppgifter om dig genom betalningar som vi kommer att spara i sju år inklusive innevarande år, enligt Bokföringslagen.

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Bostadsstiftelsen Platen
Maj 2018

KAMERABEVAKNING

Bostadsstiftelsen Platen använder sig av kamerabevakning för att skapa trygghet och en bra miljö för våra hyresgäster och vår personal.

I våra fastigheter kan kamerabevakning av brottsutsatta platser förekomma och det inspelade materialitet ses som en personuppgift enligt GDPR.

Personuppgiftsbehandlingen sker på rättslig grund med stöd av vårt berättigade intresse vilket är att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.   

Vid de platser som kameraövervakas finns alltid skyltar uppsatta med information om att kamerabevakning sker på berörd plats.   

Lagring
Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagstiftning och raderas efter fem dagar.  Vid misstanke om brott kan materialet lämnas vidare till berörd myndighet.   

Vårt ansvar Inför varje eventuell installation av kameraövervakning kommer Bostadsstiftelsen Platen alltid att göra en intresseavvägning mellan Bostadsstiftelsen Platens intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten att genomföras.   

I de fall Bostadsstiftelsen Platen beslutar att kameraövervaka så är det för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.

Rättigheter
Dina rättigheter går att hitta i Dataskyddsförordningen artikel 15 och 17. Du kan också klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att Bostadsstiftelsen Platen bryter mot lagar, regler eller avtal.
Kontakta oss på info@platen.se för mer information.

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL